skip navigation

2020-2021 Varsity Champions


2020-2021 LAKHSHL Varsity Champions - West Ranch Wildcats

2019-2020 Varsity Champions


2019-2020 LAKHSHL Varsity Champions - Burbank Cougars

2017-2018 Varsity Champions
2017-2018 Varsity Champions: East County Outlaws

2017-2018 LAKHSHL Varsity Champions: East County Outlaws


2016-2017 Varsity Champions


2016-2017 LAKHSHL Varsity Champions - Santa Barbara Royals


2015-2016 Varsity Champions

2015-2016 LAKHSHL Champions - Santa Barbara Royals